Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU SPORT SERVICE, spol. s r.o.

Toto jsou obchodní podmínky internetového obchodu SPORT SERVICE, spol. s r.o., IČ 46882006, Špičák 182, 34004 Železná Ruda, www.spicak.cz, info@spicak.cz, telefon: +420 376 397 167

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

● Tyto obchodní podmínky (dále OP) společnosti SPORT SERVICE, spol. s r.o. upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při prodeji předplacených jízdenek na lyžařské vleky a lanovky, při poskytování služeb lyžařské školy, půjčovny lyžařského sportovního vybavení a výstroje ve sportovním areálu Špičák a při prodeji zboží (vše společně dále také zboží) a vztahují se na všechny smlouvy ohledně zboží uzavřené prostřednictvím internetového obchodu SPORT SERVICE, spol. s r.o., který je provozován na webových stránkách: www.spicak.cz na adrese eshop.spicak.cz a spicak.skischool.shop na adrese spicak-summer.onlineshop.ws (dále webové stránky). Ustanovení OP jsou součástí každé uzavřené smlouvy. Znění OP může SPORT SERVICE, spol. s r.o. měnit či doplňovat a takové změny jsou platné i účinné okamžikem jejich uveřejnění na webových stránkách SPORT SERVICE, spol. s r.o. Zákazník akceptuje obsah a závaznost OP okamžikem, kdy učiní objednávku zboží.

II. OBECNÉ ZÁKONNÉ INFORMACE A PROHLÁŠENÍ

● Zákazníkovi se poskytují dále uvedené informace a zákazník činí dále uvedená prohlášení, v souladu s platnými právními předpisy. Základními právními předpisy upravujícími prodej zboží a služeb jsou: zákon č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“, zákon č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“, zákon č. 110/2019 Sb. "o zpracování osobních údajů" a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 „o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ (GDPR). 

● Využitím webových stránek SPORT SERVICE, spol. s r.o. souhlasí zákazník při jednání o uzavření smlouvy s použitím prostředků komunikace na dálku. Údaje uvedené v §1811, odst. (2) a §1820, odst. (1) občanského zákoníku se zákazníkovi poskytují obsahem těchto OP; v ostatním, zejména pokud jde další kontaktní údaje SPORT SERVICE, spol. s r.o., zboží a jeho cen, údaji na webových stránkách SPORT SERVICE, spol. s r.o. Zákazník prohlašuje, že tyto informace jsou pro něj dostatečně určité a srozumitelné. K těmto informacím má zákazník trvalý veřejný přístup na webových stránkách SPORT SERVICE, spol. s r.o..

● Podle §1826, odst. (1) občanského zákoníku se poskytuje zákazníkovi informace, že: uzavřená smlouva (akceptovaná objednávka) může být SPORT SERVICE, spol. s r.o. archivována v elektronické i písemné podobě a je pro zákazníka na požádání přístupná u SPORT SERVICE, spol. s r.o., smlouva se uzavírá v českém jazyce postupem uvedeným v OP, jednotlivé technické kroky při uzavření smlouvy jsou popsány v OP, zákazník může zjišťovat a opravovat chybná data zadaná při objednávce za podmínek uvedených v OP. Podle §1827, odst. (2) občanského zákoníku se zákazníkovi poskytuje toto znění OP, akceptovaná objednávka je přístupná v archivu SPORT SERVICE, spol. s r.o.

● Informace uvedené v §9, §10, §12, §13 a §19 zákona o ochraně spotřebitele (o zboží, cenách a reklamačních podmínkách) jsou uvedeny v OP a na webových stránkách SPORT SERVICE, spol. s r.o. u popisu zboží. Doklad o zakoupení zboží podle §16 zákona o ochraně spotřebitele (s uvedením data prodeje zboží, o jaké zboží se jedná, za jakou kupní cenu se prodává, spolu s identifikačními údaji SPORT SERVICE, spol. s r.o.) lze vyžádat při elektronickém objednání zboží a k této žádosti bude zákazníkovi vygenerován automaticky.

● Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. "o zpracování osobních údajů" a nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 „o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů“ (GDPR) SPORT SERVICE, spol. s r.o. prohlašuje, že veškerá osobní data a kontaktní údaje, získané při objednávce zboží, jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu SPORT SERVICE, spol. s r.o., který s nimi nakládá v souladu s těmito předpisy. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné. SPORT SERVICE, spol. s r.o. poskytnutá osobní data (jméno a příjmení, věk, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo a bankovní spojení) uchovává a zpracovává zejména pro účely dodání zboží, vyřízení reklamace, případně uplatnění práv a povinností z uskutečněného internetového obchodu. Osobní údaje zákazníka budou zpracovávány po dobu trvání obchodního vztahu a poté až do skončení případného sporu, vypořádání všech závazků nebo uplynutí promlčecích lhůt, nejméně však vždy po zákonem předepsanou archivační dobu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů zákazníka může SPORT SERVICE, spol. s r.o. pověřit třetí osobu, zpracovatele. Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a informací o zboží a službách SPORT SERVICE, spol. s r.o. na elektronickou adresu zákazníka. Úplné znění informace o zpracování osobních údajů je k dispozici na adrese: http://spicak.cz/upload/download/INFORMACE-SPORTSERVICE.pdf

● Podle § 14, odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb. „o ochraně spotřebitele“ s odkazem na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2013/11/EU ze dne 21.5.2013 „o alternativním řešení spotřebitelských sporů“ se poskytuje zákazníkovi (spotřebiteli) informace, že  subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů postupem podle § 20d až § 20y  zákona o ochraně spotřebitele je dle § 20e, písm. d) zákona o ochraně spotřebitele: Česká obchodní inspekce, jejíž internetová adresa zní: www.coi.cz    

III. ZBOŽÍ

● Zboží je prezentováno výhradně na webových stránkách SPORT SERVICE, spol. s r.o.

● SPORT SERVICE, spol. s r.o. nabízí k prodeji zboží a služby vždy aktuálně uvedené na webových stánkách, jejichž jednostranné změny si SPORT SERVICE, spol. s r.o. vyhrazuje.

IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

● Kupní ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách SPORT SERVICE, spol. s r.o. a jsou platné v sazbách aktuálně zveřejněných.

● Kupní cenu zboží zákazník hradí prostřednictvím platební karty zpřístupněné bankou pro platby v internetovém obchodu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví. Bezhotovostní úhrada se považuje za provedenou až okamžikem připsání placené částky na bankovní účet SPORT SERVICE, spol. s r.o.

● Povětrnostní podmínky nejsou důvodem pro slevu ani pro vrácení zaplacené ceny služby nebo kupní ceny zboží.

V. PRODEJ A KOUPĚ ZBOŽÍ

● Při koupi zboží a služeb se využívá komunikace na dálku prostřednictvím webových stránek (eshopu) SPORT SERVICE, spol. s r.o. Zákazník postupuje podle instrukcí prodejního systému.   

● Pro přihlášení do eshopu (registraci) zákazník zadá svůj e-mail a heslo prostřednictvím "Google" účtu nebo "Facebook" účtu. Při registraci bude systém vyžadovat pravdivý údaj o věku zákazníka kvůli zvolení odpovídající věkové kategorie jízdenky.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

● Zákazník (spotřebitel) má právo od

smlouvy odstoupit; k tomu SPORT SERVICE, spol. s r.o. uděluje toto poučení:

○ Zákazník je oprávněn odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů po uzavření smlouvy na poskytnutí služby nebo ve lhůtě 14 dnů po převzetí zboží v případě uzavření kupní smlouvy.

○ Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí zákazník o svém odstoupení od této smlouvy informovat SPORT SERVICE, spol. s r.o. (na kontaktních údajích uvedených na webových stránkách SPORT SERVICE, spol. s r.o.) formou jednostranného právního jednání, pro které může použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

○Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

○ Pokud zákazník odstoupí od této smlouvy, vrátí mu SPORT SERVICE, spol. s r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy SPORT SERVICE, spol. s r.o. mu došlo oznámení o odstoupení, všechny platby, které od zákazníka obdržel, a to po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li zákazník, že zboží vrátil, podle toho, co nastane dříve.

○ Zákazník zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, vrátí SPORT SERVICE, spol. s r.o.mu zakoupené zboží takto:

- Odstupuje-li zákazník od smlouvy prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, uvede kupní cenu zakoupeného online tarifu a další potřebné informace z e-mailu potvrzujícího objednávku, jako jméno, příjmení a číslo objednávky. Odstupuje-li zákazník od smlouvy prostřednictvím e-mailu, přiloží ke zprávě o odstoupení potvrzující e-mail z platebního systému GoPay nebo Payyo, který na žádost SPORT SERVICE, spol. s r.o. písemně doloží také v  případě, kdy odstupuje od smlouvy telefonicky. SPORT SERVICE, spol. s r.o. na základě těchto údajů prověří řádné provedení objednávky, zaplacení kupní ceny a následně provede výmaz zakoupeného online tarifu z čipové karty a vrátí zaplacenou kupní cenu zpět na bankovní účet zákazníka uvedený v objednávce zboží. Odstoupí-li zákazník od smlouvy osobně na pokladně sportovního areálu, předloží potvrzující e-mail o platbě ze systému GoPay nebo Payyo , kde bude uvedeno, na jaký termín a kdy byl online tarif zakoupen. Po prověření správnosti bude zákazníkovi vrácena uhrazená kupní cena na bankovní účet uvedený v objednávce zboží.

○ Zákazník nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

○ Zákazník odpovídá pouze za snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

● Zákazníkovi se pro odstoupení od smlouvy nabízí nepovinné využití tohoto formuláře:

○ Oznámení o odstoupení od smlouvy.

○ Adresát: SPORT SERVICE, spol. s r.o., Špičák 182, 34004 Železná Ruda, www.spicak.cz,  info@spicak.cz,

    telefon: +420 376 397 167

○ Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (popis zboží).

○ Datum objednání (doplní se datum). Datum obdržení (doplní se datum).

○ Jméno a příjmení (název) zákazníka.

○ Adresa a e-mailová adresa zákazníka.

○ Podpis zákazníka (případně elektronický podpis).

○ Datum.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

● SPORT SERVICE, spol. s r.o. odpovídá za to, že zboží zakoupené zákazníkem nemá vady, a že má ujednané a zaručené vlastnosti, v případě předplacené jízdenky zejména: nominální hodnotu, časovou platnost a využitelnost pro úhradu přepravného v provozovaných dopravních prostředcích.

● Při oprávněné reklamaci zboží má zákazník právo na bezplatné odstranění vady, pokud je to možné, případně na odstoupení od smlouvy a vrácení kupní ceny v případech stanovených zákonem (§2169 OZ).

● Právo odstoupit od smlouvy pro vady zboží má zákazník výhradně pro neodstranitelné nebo opakované vady zboží (§2169 OZ).

● Práva ze záruky se uplatňují u SPORT SERVICE, spol. s r.o. osobně, písemnou nebo elektronickou formou. SPORT SERVICE, spol. s r.o. přijímá reklamace zboží na adrese svého sídla zapsané v obchodním rejstříku a prostřednictvím formuláře na svých webových stránkách. Při reklamaci zboží musí zákazník uvést své identifikační údaje, jaké zboží reklamuje, jaké vady zboží vytýká a jaký reklamační nárok uplatňuje.

● SPORT SERVICE, spol. s r.o. rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. SPORT SERVICE, spol. s r.o. vydá (doručí) zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

VIII. DORUČOVÁNÍ

● Všechny písemnosti ze smlouvy o koupi zboží platí za doručené třetím dnem po jejich odeslání na tuzemskou adresu, uvedenou v objednávce zákazníka a na webových stránkách SPORT SERVICE, spol. s r.o. a se stejnými účinky na tuzemskou adresu, evidovanou jako bydliště, místo podnikání či sídlo strany, zapsanou ve veřejném seznamu. Při doručování na adresu strany v cizině, nastává domněnka doručením patnáctým dnem po odeslání písemnosti (§573 OZ).

● Pro elektronickou formu platí písemnost za doručenou okamžikem doručení elektronické zprávy na e-mailovou adresu SPORT SERVICE, spol. s r.o., uvedenou v platných OP, a e-mailovou adresu zákazníka uvedenou při registraci na webových stránkách SPORT SERVICE, spol. s r.o.

X. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

● SPORT SERVICE, spol. s r.o. uvádí, že není formálních kodexů chování, které by pro něj byly závazné nebo které by se zavázal dobrovolně dodržovat, zaručuje však, že při svých obchodech postupuje důsledně v souladu s platnými právními předpisy České republiky a Evropských společenství.

● Zájmem a snahou SPORT SERVICE, spol. s r.o. je bezvýhradná a úplná spokojenost zákazníků se SPORT SERVICE, spol. s r.o. i se zbožím a službami, které poskytuje.

● Pro práva a povinnosti ze smlouvy ohledně zboží platí právní řád České republiky a Evropských společenství.

Verze: červenec 2021 ©                                                                                          

SPORT SERVICE, spol. s r.o.

Vladimír Kasík, jednatel společnost